Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Doradztwo prawne

Zarządzanie ryzykiem

Prowadzenie biznesu wiąże się zawsze z ryzykiem. Wie to każdy. Jednak nie każdy wie, jak skutecznie zaradzić ryzyku, w szczególności związanemu z problemami finansowymi, nierzetelnymi kontrahentami, czy bezprawiem urzędniczym. Widmo niewypłacalności i utraty majątku grozi w mniejszym lub większym stopniu każdemu przedsiębiorcy. W jaki sposób może on zabezpieczyć siebie oraz firmę przed utratą majątku?

 

Nasza Kancelaria jest zwolennikiem działania w myśl zasady „przezorny zawsze ubezpieczony”. Zapobiegliwość i działanie asekuracyjne zanim pojawią się jakiekolwiek problemy (w szczególności finansowe), to podstawa sukcesu w zakresie ochrony majątku przedsiębiorcy. Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie dywersyfikacji ryzyka związanego z działalnością gospodarczą pod kątem strzeżenia majątku. W ramach przedmiotowego doradztwa proponujemy zarówno rozwiązania na gruncie „polskim”, jak i antidotum z wykorzystaniem zagranicznych wehikułów korporacyjnych.

Gwarantujemy także wsparcie w sytuacji, kiedy pojawiły się już kłopoty finansowe i wierzyciele – w szczególności poprzez reprezentowanie w postepowaniach sądowych i egzekucyjnych, prowadzenie negocjacji z wierzycielami, pomoc przy restrukturyzacji, czy upadłości.

Dobry testament nie jest zły

Niekiedy najprostsze i najoczywistsze rozwiązania spełniają swój cel. Dobrze sporządzony testament pozwala na przekazanie majątku w bezpieczne ręce.

Testament pozwala na określenie za życia komu, w jakiej części i na jakich zasadach przypadnie majątek spadkodawcy po jego śmierci. Jest to kluczowy dokument prawny, który pozwala rozporządzić i zabezpieczyć majątek na wypadek śmierci. Warto jednak rozważyć, czy przedmiotem testamentu mają być poszczególne składniki majątku, czy też lepiej majątek ten już za życia usytuować w danym podmiocie prawnym z jednoczesnym zaplanowaniem dziedziczenia jednostek uczestnictwa w tym podmiocie.

Czytaj więcej: sukcesja »

Transformacja przedsiębiorcy

Ochrona majątku wymaga nieraz dokonania prawnej reorganizacji działalności gospodarczej. Umożliwia to z jednej strony uniknięcie ryzyka ponoszenia odpowiedzialności majątkiem osobistym, z drugiej pozwala na oddzielenie majątku osobistego od majątku przedsiębiorstwa. Remedium często można znaleźć w stosownych konstrukcjach prawnych związanych z przekształceniem formy prawnej prowadzonej działalności w inną formę prawną, czy transferem przedsiębiorstwa do innego podmiotu. Warto także przeprowadzić segmentacje różnych profili działalności gospodarczej, oddzielając działalność najbardziej ryzykowną od tych bardziej bezpiecznych.

Czytaj także: przekształcenia spółek »

Anonimizacja biznesu

W niektórych przypadkach warto zadbać o anonimizację biznesu. Służyć temu może przede wszystkim konstrukcja powiernictwa. Powiernictwo oznacza relację prawną, w której właściciel majątku powierza go innej osobie (powiernikowi) w celu jego przechowania lub zarządzania nim w swoim imieniu, ale na rzecz powierzającego. Powiernik staje się w ten sposób zarządcą majątku, który został mu przekazany pod opiekę. Powiernik ma obowiązek zwrócić przekazany w powiernictwo majątek na każde żądanie powierzającego. Instytucja ta sprawdza się świetnie między innymi przy powierniczym nabyciu udziałów lub założeniu spółki, albo przy powierniczym nabyciu nieruchomości. Jest to też instytucja wykorzystywana szeroko w konstrukcjach międzynarodowych, np. w zagranicznych trustach bądź fundacjach.

Czytaj więcej: powiernictwo »

Obrona przed przyszłymi wierzycielami

Przedsiębiorca nie powinien składać broni w sytuacji, kiedy toczą się już przeciwko niemu postępowania egzekucyjne i sądowe. W myśl zasady „dopóki piłka w grze”, warto podejmować czynności, które dadzą odpór działaniom wierzycieli lub pozwolą uzyskać bardziej atrakcyjne warunki spłaty zobowiązań. Nieraz także działania komorników lub wyceny majątku dłużnika dokonywane w toku postępowania egzekucyjnego przez biegłych są krzywdzące dla dłużnika. Dlatego warto skrupulatnie kontrolować przebieg postępowania egzekucyjnego i reagować w odpowiednich momentach.

Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy pomoc w tym zakresie, reprezentując dłużników w stosownych postępowaniach oraz w kontaktach i negocjacjach z wierzycielami.

Fundacje prywatne prawa polskiego

Odpowiednio wykorzystana fundacja może być doskonałym wehikułem ochronnym. Relokacja majątku do fundacji pozwala na odseparowanie majątku prywatnego od majątku przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej: fundacje prywatne prawa polskiego »

Fundacje prywatne

Fundacja prywatna to osoba prawna której celem jest zarządzanie majątkiem przekazanym fundatora, w sposób przez niego określony i dysponowanie tym majątkiem zgodnie z zasadami określonymi przez fundatora na rzecz beneficjentów fundacji. W przeciwieństwie do fundacji utworzonej pod rządami prawa polskiego, fundacja prywatna nie musi posiadać żadnych celów użyteczności publicznej i jej dokumenty fundacyjne mogą wprost wskazywać, że wyłącznym celem fundacji jest zarządzanie majątkiem konkretnych osób, wskazanych z imienia i nazwiska (beneficjenci).

Czytaj więcej: fundacje prywatne »

Trusty

Trust to umowa pomiędzy osobą, która chce przekazać swój majątek na określony cel (donator), a osobą, która będzie zarządzać środkami – trustee, w sposób określony w umowie trustu (ang. deed of trust). Umowa trustu stanowi, że donator przekazuje określone mienie na rzecz trustee, a trustee będzie zarządzał tym mieniem na korzyść określonych beneficjentów.

Czytaj więcej: trusty »

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Usługi powiernicze a sukcesja majątku

Usługi powiernicze a sukcesja majątku

Dokonane przez powiernika na podstawie umowy powierniczej nieodpłatne przeniesienie własności akcji nie doprowadzi do powstania po stronie mocodawcy przysporzenia majątkowego, skutkującego powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. O korzyściach, jakie niosą za sobą usługi powiernicze, zwłaszcza dla osób pragnących zachować anonimowość przy nabywaniu majątku, potwierdza interpretacja organu podatkowego z 16 marca 2018 r.

Skarga pauliańska

Skarga pauliańska orężem w ręku fiskusa

Fiskus ma do swojej dyspozycji cały wachlarz środków egzekucyjnych i administracyjnych, po które może sięgać, aby ściągnąć od podatników zaległe należności publicznoprawne. Podatnicy jednak często wyzbywają się swojego majątku, aby udaremnić działania egzekucyjne organów skarbowych, dokonując darowizny lub zawierając intercyzę z przeniesieniem całości majątku na jednego małżonka. W ostatnim czasie organy podatkowe coraz częściej próbują podważyć skuteczność takich czynności i składają do sądów powszechnych tzw. skargę pauliańską.

Skuteczna ochrona majątku

Ochrona majątku – jak robić to poprawnie i skutecznie

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą obciążony jest ryzykiem błędnych decyzji czy nierzetelności kontrahentów. Podjęte ryzyko może doprowadzić go na szczyt lub strącić na samo dno. W tej drugiej sytuacji zagrożony może być majątek osobisty przedsiębiorcy, w ogóle nie używany do prowadzenia działalności. Każdy majątek można jednak chronić na różne sposoby, które jeśli nie wyeliminują ryzyka zupełnie, to na pewno odpowiednio je zminimalizują. Aby ochrona majątku była skuteczna, trzeba pamiętać o kilku zasadach.

Wykorzystanie fundacji prawa polskiego
do zarządzania majątkiem osób fizycznych

Ochrona majątku zgodnie z przepisami prawa polskiego

Do najciekawszych formuł planowania finansowego adresowanych do zamożnych osób fizycznych należy założenie offshorowej fundacji prywatnej, której wyłącznym celem jest ochrona i pomnażanie majątku przekazanego przez fundatora na rzecz wskazanych przez niego osób (beneficjentów). Jednakże, w pewnych wypadkach fundacja prywatna może nie być akceptowalna dla klienta, choćby już ze względu na barierę psychologiczną, jaka wiąże się z wniesieniem części majątku do struktury korporacyjnej zarejestrowanej w odległej jurysdykcji. Dlatego też warto rozważyć możliwość zastosowania do planowania finansowego i optymalizacji podatkowej osoby fizycznej fundacji prawa polskiego.

Ochrona majątku

Lepiej dmuchać na zimne. Jak ochronić majątek, zakładając swój biznes?

Czasami wskutek niewłaściwego postępowania, podejmowania pochopnych decyzji, czy też oszustwa ze strony nieuczciwych kontrahentów, przedsiębiorca narażony jest na utratę majątku. Dlatego warto – nie tylko w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, ale już na etapie jej tworzenia i uruchamiania – pomyśleć o właściwych sposobach ochrony nie tylko majątku przedsiębiorstwa, lecz także samego przedsiębiorcy. Zarówno na gruncie prawa polskiego, jak i obcego, istnieje kilka rozwiązań prawnych, które to umożliwiają.

Skuteczna ochrona majątku przed wierzycielami

Jednym z podstawowych elementów prowadzonego biznesu jest codzienne ryzyko, odwaga, decyzyjność, jak również współpraca z niesprawdzonymi do tej pory przedsiębiorcami. Podejmowane przez przedsiębiorców ryzykowne decyzje biznesowe lub zdarzenia losowe, takie jak upadłość kontrahentów, doprowadzają niekiedy do poważnych kłopotów finansowych, których konsekwencją jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika. W jaki sposób przedsiębiorcy mogą zabezpieczyć siebie oraz firmę przed utratą majątku?

 

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012