Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Doradztwo prawne

Ochrona majątku przed przyszłymi wierzycielami

Prowadzenie biznesu wiąże się zawsze z ryzykiem. Wie to każdy. Jednak nie każdy wie, jak skutecznie zaradzić ryzykom, w szczególności związanym z problemami finansowymi, nierzetelnymi kontrahentami czy bezprawiem urzędniczym. Widmo niewypłacalności i utraty majątku grozi w mniejszym lub większym stopniu każdemu przedsiębiorcy. W jaki sposób może on zabezpieczyć siebie oraz firmę przed utratą majątku?

 

Nasza Kancelaria jest zwolennikiem działania w myśl zasady „przezorny zawsze ubezpieczony”. Zapobiegliwość i działanie asekuracyjne zanim pojawią się jakiekolwiek problemy (w szczególności finansowe) to podstawa sukcesu w zakresie ochrony majątku przedsiębiorcy. Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie dywersyfikacji ryzyka związanego z działalnością gospodarczą pod kątem strzeżenia majątku. W ramach przedmiotowego doradztwa proponujemy zarówno rozwiązania na gruncie „polskim”, jak i antidotum z wykorzystaniem zagranicznych wehikułów korporacyjnych.

Gwarantujemy także wsparcie w sytuacji, kiedy pojawiły się już kłopoty finansowe i wierzyciele – w szczególności poprzez reprezentowanie w postepowaniach sądowych i egzekucyjnych, prowadzenie negocjacji z wierzycielami, pomoc przy restrukturyzacji.

Dobry testament nie jest zły

Niekiedy najprostsze i najoczywistsze rozwiązania spełniają swój cel. Dobrze sporządzony testament pozwala na przekazanie majątku w bezpieczne ręce.

Testament pozwala na określenie za życia komu, w jakiej części i na jakich zasadach przypadnie majątek spadkodawcy po jego śmierci. Jest to kluczowy dokument prawny, który pozwala rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci. Warto jednak rozważyć, czy przedmiotem testamentu mają być poszczególne składniki majątku, czy też lepiej majątek ten już za życia usytuować w danym podmiocie prawnym z jednoczesnym zaplanowaniem dziedziczenia jednostek uczestnictwa w tym podmiocie.

Czytaj więcej: sukcesja »

Transformacja przedsiębiorcy

Ochrona majątku wymaga nieraz dokonania prawnej reorganizacji działalności gospodarczej. Umożliwia to, z jednej strony, uniknięcie ryzyka ponoszenia odpowiedzialności majątkiem osobistym, z drugiej – pozwala na oddzielenie majątku osobistego od majątku przedsiębiorstwa. Remedium często można znaleźć w stosownych konstrukcjach prawnych związanych z przekształceniem formy prawnej prowadzonej działalności w inną formę prawną czy transferem przedsiębiorstwa do innego podmiotu. Warto także przeprowadzić segmentacje różnych profili działalności gospodarczej, oddzielając działalność najbardziej ryzykowną od tych bardziej bezpiecznych.

Czytaj także: przekształcenia spółek »

Anonimizacja biznesu

W niektórych przypadkach warto zadbać o anonimizację biznesu. Służyć temu może przede wszystkim konstrukcja powiernictwa. Powiernictwo oznacza relację prawną, w której właściciel majątku powierza go innej osobie (powiernikowi) w celu jego przechowania lub zarządzania nim w swoim imieniu, ale na rzecz powierzającego. Powiernik staje się w ten sposób zarządcą majątku, który został mu przekazany pod opiekę. Powiernik ma obowiązek zwrócić przekazany w powiernictwo majątek na każde żądanie powierzającego. Instytucja ta sprawdza się świetnie między innymi przy powierniczym nabyciu udziałów lub założeniu spółki albo przy powierniczym nabyciu nieruchomości. Jest to też instytucja wykorzystywana szeroko w konstrukcjach międzynarodowych, np. w zagranicznych trustach bądź fundacjach.

Czytaj więcej: powiernictwo »

Obrona przed wierzycielami

Przedsiębiorca nie powinien składać broni w sytuacji, kiedy toczą się już przeciwko niemu postępowania sądowe i egzekucyjne. W myśl zasady „dopóki piłka w grze”, warto podejmować czynności, które dadzą odpór działaniom wierzycieli lub pozwolą uzyskać bardziej atrakcyjne warunki spłaty zobowiązań. Nieraz także działania komorników lub wyceny majątku dłużnika dokonywane w toku postępowania egzekucyjnego przez biegłych są krzywdzące dla dłużnika. Dlatego warto skrupulatnie kontrolować przebieg postepowania egzekucyjnego i reagować w odpowiednich momentach.

Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy pomoc w tym zakresie, reprezentując dłużników w stosownych postępowaniach oraz w kontaktach i negocjacjach z wierzycielami.

Fundacje polskie i zagraniczne

Odpowiednio wykorzystana fundacja może być doskonałym wehikułem ochronnym. Relokacja majątku do fundacji pozwala na odseparowanie majątku prywatnego od majątku przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej: fundacje prywatne »

Trusty

Trust to umowa pomiędzy osobą, która chce przekazać swój majątek na określony cel (donator), a osobą, która będzie zarządzać środkami (trustee) w sposób określony w umowie trustu (deed of trust). Umowa trustu stanowi, że donator przekazuje określone mienie na rzecz trustee, a trustee będzie zarządzał tym mieniem na korzyść określonych beneficjentów. Każdy trust posiada więc jednego lub więcej trustee, którzy są odpowiedzialni za administrowanie trustem i wykonywanie warunków umowy trustu. Natomiast beneficjentami są ci, którzy są uprawnieni do otrzymywania zysków z działalności trustu (w danym momencie lub w przyszłości). Do beneficjentów tych może należeć również sam donator.

Czytaj więcej: trusty »

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Wykorzystanie fundacji prawa polskiego
do zarządzania majątkiem osób fizycznych

Ochrona majątku zgodnie z przepisami prawa polskiego

Do najciekawszych formuł planowania finansowego adresowanych do zamożnych osób fizycznych należy założenie offshorowej fundacji prywatnej, której wyłącznym celem jest ochrona i pomnażanie majątku przekazanego przez fundatora na rzecz wskazanych przez niego osób (beneficjentów). Jednakże w pewnych wypadkach fundacja prywatna może jednak nie być akceptowalna dla klienta, choćby już ze na barierę psychologiczną jaka wiąże się z wniesieniem części majątku do struktury korporacyjnej zarejestrowanej w odległej jurysdykcji. Dlatego też warto rozważyć możliwość zastosowania do planowania finansowego i optymalizacji podatkowej osoby fizycznej fundacji prawa polskiego.

Ochrona majątku

Lepiej dmuchać na zimne. Jak ochronić majątek, zakładając swój biznes?

Czasami wskutek niewłaściwego postępowania, podejmowania pochopnych decyzji czy też oszustwa ze strony nieuczciwych kontrahentów przedsiębiorca narażony jest na utratę majątku. Dlatego warto – nie tylko w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, ale już na etapie jej tworzenia i uruchamiania – pomyśleć o właściwych sposobach ochrony nie tylko majątku przedsiębiorstwa, lecz także samego przedsiębiorcy. Zarówno na gruncie prawa polskiego, jak i obcego, istnieje kilka rozwiązań prawnych, które to umożliwiają.

Skuteczna ochrona majątku przed wierzycielami

Jednym z podstawowych elementów prowadzonego biznesu jest codzienne ryzyko, odwaga, decyzyjność, jak również współpraca z niesprawdzonymi do tej pory przedsiębiorcami. Podejmowane przez przedsiębiorców ryzykowne decyzje biznesowe lub zdarzenia losowe, takie jak upadłość kontrahentów doprowadzają niekiedy do poważnych kłopotów finansowych, których konsekwencją jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika. W jaki sposób przedsiębiorcy mogą zabezpieczyć siebie oraz firmę przed utratą majątku?

 

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012